Ἀπὸ τη Ναύπακτο, ἀκολουθώντας τὴν περιμετρικὴ ὀδό, βγαίνουμε στην ἔξοδο για Βομβοκού, σὲ ἀσφαλτοστρωμένο δρόμο (κατάλληλο καὶ για λεωφορεία), καὶ ἀκολουθοῦμε τις πινακίδες “Μονὴ Ἁγίου Ἰωάνου”.